Condicions generals de contractació

CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ – EXPERIÈNCIA VIRTUAL

Aquestes Condicions Generals de Contractació s’apliquen a la contractació del servei d’experiència virtual (la/es “Experiència/s Virtual/s”) que CASA VICENS GAUDÍ, S.A., operant sota la marca CASA VICENS® (“CASA VICENS”), ofereix, a través de les seves      pàgines web allotjades en les URL www.casavicens.org i www.gaudi.casavicens.org (en conjunt, les “Web”), a qualsevol usuari d’Internet (el/s “Client/s”).

Les dades d’identificació i contacte de CASA VICENS són les següents:

Domicili social: C/ Carolines, 20-26 08012 Barcelona

C.I.F. nº: A-86827591

Correu electrònic: reserves@casavicens.org

Telèfon: (+34) 932 711 064

Al realitzar una comanda de contractació del servei d’Experiència Virtual a través del Web, el Client declara ser major d’edat i tenir capacitat legal per a contractar-la. A l’efecte, CASA VICENS es reserva l’opció de sol·licitar al Client, en qualsevol moment, documentació acreditativa de la seva edat. En el cas que CASA VICENS verifiqui que el Client no té l’edat requerida, que no atén el requeriment de CASA VICENS, o no l’atén adequadament, la contractació de l’Experiència Virtual no es durà a terme.

La contractació de la/es Experiència/es Virtual/s ofertes a través del Web comporta l’acceptació dels termes i condicions previstos en les Condicions Generals de Contractació pel que, abans de procedir a la seva acceptació, cal que el Client llegeixi atentament el seu contingut. Si el Client no accepta les Condicions Generals de Contractació, la contractació de la/es Experiència/s Virtual/s sol·licitada no es durà a terme i, en conseqüència, no comportarà l’assumpció de cap tipus d’obligació i/o responsabilitat per part de CASA VICENS.

Als efectes de les Condicions Generals de Contractació, el servei d’Experiència/s Virtual/s inclou qualsevol activitat desenvolupada i/o disposada per CASA VICENS, exclusivament en l’entorn digital, incloent, entre d’altres, els vídeos pre-enregistrats, les transmissions en viu o streaming i les conferències, classes o altres activitats, actes o jocs interactius virtuals.

La contractació de qualsevol Experiència Virtual no concedeix al Client el dret d’accedir a les instal·lacions físiques de CASA VICENS, a menys que l’accés consti expressament inclòs en l’oferta de l’Experiència Virtual que correspongui.

La contractació d’Experiència/es Virtual/s ha de ser realitzada directament a CASA VICENS i, exclusivament, a través del Web. La venda d’Experiència/es Virtual/s només podrà executar-se per tercers quan estigui expressament autoritzada per CASA VICENS. Aquestes Condicions Generals de Contractació no s’aplicaran a la contractació d’Experiència/s Virtual/s realitzades a un tercer autoritzat. La contractació d’Experiències Virtuals que infringeixi aquesta prohibició no comportarà l’assumpció de cap tipus d’obligació i/o responsabilitat per part de CASA VICENS.

CASA VICENS es reserva el dret de modificar el contingut i/o abast de les Condicions Generals de Contractació de l’Experiència Virtual en qualsevol moment i, en aquest supòsit, serà degudament notificat al Client.

Tràmits

Per a procedir a la contractació de l’/es Experiència/es Virtual/s, el Client haurà de seguir cadascun dels tràmits del procediment previstos en el Web i seleccionar l’/es Experiència/es Virtual/s disponible/s que desitgi contractar. No serà necessari estar registrat en el Web per a contractar un servei d’Experiència Virtual.

Preu i forma de pagament

El preu de l’/es Experiència/s Virtual/s contractada/s serà el que aparegui en Euros en el Web i inclourà l’IVA i, si s’escau, qualsevol altre impost o taxa addicional que resulti aplicable, degudament desglossats.

Addicionalment, CASA VICENS podrà oferir descomptes en el preu en el marc de determinades promocions. Aquests descomptes no seran acumulables a altres promocions.

CASA VICENS es reserva el dret d’efectuar, en qualsevol moment, les modificacions que consideri oportunes, en els imports dels preus de les Experiències Virtuals. En qualsevol cas, el preu aplicable a la comanda de contractació efectuat pel Client serà el que consti en el moment d’acceptar les Condicions Generals de Contractació respecte del servei d’Experiència Virtual contractat.

El pagament de l’/les Experiència/es Virtual/s s’haurà de fer a través de les plataformes de serveis de pagament previstes en el Web.

El Client haurà d’incloure la informació del pagament que li sigui requerida en el procediment de contractació. El càrrec s’efectuarà una vegada que sigui acceptat per l’entitat financera a través de la qual es realitzi el pagament ja que, en cas contrari, la contractació no podrà dur-se a terme.

Posteriorment, el Client rebrà un correu electrònic confirmant la contractació, adjuntant-se una còpia de les Condicions Generals de Contractació.

Servei d’Experiència Virtual

Una vegada s’hagi verificat que la contractació de la/s Experiència/es Virtual/s s’hagi fet correctament, s’enviaran al Client les respectives instruccions d’accés a l’Experiència Virtual contractada, mitjançant correu electrònic a la direcció indicada pel Client durant el procediment de contractació.

En les Experiències Virtuals operatives per streaming i/o sota demanda, que no estiguin subjectes a una o més dates i horaris preestablerts, el Client tindrà un termini de trenta (30) dies naturals a comptar des de la data de contractació per a accedir a la/es respectiva/es Experiència/es Virtual/s contractada/es. Es permetrà un màxim de tres (3) accessos per enllaç adquirit pel Client.

Aquestes Condicions Generals de Contractació aplicaran fins que el Client hagi realitzat totes les Experiències Virtuals contractades o, si s’escau, hagin transcorregut trenta (30) dies naturals des de la data de contractació.

La infracció pel Client de les obligacions previstes en les Condicions Generals de Contractació permetrà a CASA VICENS cancel·lar i/o restringir l’accés del Client a l’/es Experiència/es Virtual/s contractades, sense que el Client tingui dret a qualsevol reemborsament i/o indemnització, i això sense perjudici de la responsabilitat que pugui tenir el Client envers CASA VICENS.

Requisits tècnics

L’/s Experiència/es Virtual/s contractada/es a través del Web poden exigir diferents requisits tècnics per a permetre la seva correcta reproducció i preservar la seva qualitat i integritat. Aquests requisits de funcionalitat i interoperabilitat venen detallats en el Web. El Client haurà de revisar els requisits tècnics exigits abans de confirmar la contractació de l’/es Experiència/es Virtual/s.

La qualitat de l’/es Experiència/es Virtual/s, incloent la visualització dels seus continguts, pot estar condicionada per una varietat de factors, tals com la ubicació del Client, el contingut de l’Experiència Virtual, la velocitat de connexió a Internet del dispositiu o les característiques del dispositiu utilitzat pel Client. Les Experiències Virtuals no estaran disponibles en tots els formats ni tindran la mateixa qualitat de reproducció en tots els dispositius. El Client és l’únic responsable de tenir els requisits tècnics necessaris per al bon funcionament de l’/es Experiència/es Virtual/s contractada/es. No obstant l’anterior, CASA VICENS recomana realitzar les Experiències Virtuals des d’un ordinador amb connexió estable a Internet, preferiblement, a través d’una xarxa wi-fi.

Propietat Intel·lectual i Industrial

Tots els drets de propietat intel·lectual de les Experiències Virtuals (textos, gràfics, fotografies, vídeos, imatges, gravacions sonores, combinacions de colors, etc.), la seva estructura, selecció i ordre, són titularitat de CASA VICENS o, si s’escau, dels seus llicenciants.

Excepte per a les reproduccions privades expressament autoritzades en aquestes Condicions Generals de Contractació per CASA VICENS, queda expressament prohibit al Client la      reproducció, distribució, transformació, comunicació pública, gravació, divulgació, publicació, i qualsevol altres tipus de comercialització i utilització dels continguts de les Experiències Virtuals.

Addicionalment, el Client es compromet a no eludir, alterar, manipular, desactivar o danyar qualsevol protecció instal·lada de les Experiències Virtuals.

Responsabilitat

CASA VICENS no serà responsable dels errors que es puguin produir en l’enviament de les instruccions de l’Experiència Virtual contractada en el supòsit que el Client no hagi complimentat correctament el formulari del Web. Si hi hagués alguna incidència amb l’enviament electrònic, CASA VICENS informarà al Client tan aviat como sigui possible.

CASA VICENS es reserva el dret de modificar, si les circumstàncies ho exigeixen, les dates, els horaris i/o programes de l’/les Experiència/es Virtual/s i, si s’escau, la seva suspensió o cancel·lació i, en aquest cas, el Client serà degudament informat amb antel·lació.

CASA VICENS tampoc serà responsable, sota cap circumstància, per qualsevol dany i/o perjudici en el software o hardware del Client que es derivi de la utilització de l’/les Experiència/es Virtual/s contractades que no compleixi amb les Condicions Generals de Contractació i qualsevol altres que siguin aplicables i per qualsevol incidència, suspensió, interrupció o caiguda d’Internet que impedeixin la disponibilitat i/o continuïtat en l’accés a l’/es Experiència/es Virtual/s.

Queixes i reclamacions

El Client haurà de contactar amb CASA VICENS, a través des mitjans indicats a l’inici de les Condicions Generals de Contractació, per a traslladar les seves queixes i reclamacions relatives a qualsevol aspecte de la contractació de l’Experiència Virtual, incloent les queixes relatives a problemes tècnics en la visualització, reproducció i/o accés a l’Experiència Virtual.

CASA VICENS es compromet a atendre les queixes i reclamacions el més aviat possible i, en qualsevol cas, en el termini màxim de 15 (quinze) dies naturals des que siguin presentades.

El Client tindrà dret a reclamar factura en suport físic de qualsevol comanda que faci.

Protecció de dades personals

En relació amb les dades personals facilitades pel Client durant el procediment de contractació de la/s Experiència/s Virtual/es, CASA VICENS, en la seva condició de Responsable del Tractament, els tractarà de conformitat amb el següent:

Finalitats:

  • Gestionar la contractació de la/es Experiència/es Virtual/s adquirida/es.
  • Enviament de comunicacions informatives sobre actes o activitats de CASA VICENS idèntiques o similars.

Legitimació: La base legal per al tractament de dades és l’execució de la relació contractual. En els formularis del Web serà necessari que el Client complimenti els camps marcats com a “obligatoris”. Si no es faciliten totes les dades de caràcter personal requerides, podria implicar la impossibilitat de dur a terme la contractació sol·licitada i d’enviar les comunicacions informatives referides anteriorment.

El Client haurà de comunicar a CASA VICENS les seves dades personals actuals per tal que la informació continguda en els seus fitxers estigui actualitzada i sense errors.

Conservació: Les dades personals relatives a la contractació de l’Experiència Virtual es conservaran durant el termini legal previst per la normativa vigent (especialment, fiscal i comptable). Les dades necessàries per a l’enviament de comunicacions informatives es conservaran mentre no es sol·liciti la seva supressió pel Client, de manera que CASA VICENS pugui seguir enviant comunicacions informatives que puguin ser del seu interès.

Destinataris: Les dades del Client podran comunicar-se a les Administracions Públiques de conformitat amb la normativa vigent, a las plataformes de pagament i a les entitats financeres previstes en el procediment de contractació per a la gestió dels cobraments del servei d’Experiència Virtual, així com, si s’escau, a les plataformes de vídeo i conferències online necessàries per a la correcta utilització de l’/es Experiència/es Virtual/s.

No obstant l’anterior, les dades podran allotjar-se en proveïdors de fora de la Unió Europea de conformitat amb les garanties legals adequades i amb les màximes condicions de seguretat.

Drets: El Client podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició del tractament de les seves dades mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a press@casavicens.org. En el supòsit que no obtingui una resposta satisfactòria o desitgi major informació al respecte de qualsevol d’aquests drets, podrà acudir a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).

Mesures de Seguretat: CASA VICENS té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnic i organizatives necessàries que garanteixin la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritza, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de los dades emmagatzemades i els riscos als que estan exposades, provinguin de l’acció humana o del mitjà físic o natural.

Desistiment

El Client disposa d’un termini de catorze (14) dies naturals a comptar des de la data de contractació del servei d’Experiència Virtual per a exercir el seu dret de desistiment previst per la normativa vigent.

Per a l’exercici del dret de desistiment, el Client haurà de complimentar el següent formulari i enviar-lo per correu electrònic a reserves@casavicens.org:

FORMULARI DE DESISTIMENT

 

Mitjançant l’enviament del present formulari degudament complimentat, notifico a CASA VICENS que exercito el dret de desistiment en relació a l’Experiència Virtual contractada, de conformitat amb la legislació vigent

Data
Nom i cognoms del Client
Nº de comanda
E-mail de contacte
Observacions:

Una vegada exercit el dret de desistiment i, en tot cas, en el termini màxim de catorze (14) dies naturals des de la recepció per CASA VICENS del formulari de desistiment, es procedirà a la devolució de l’import íntegre de la contractació pel mateix mitjà de pagament que el Client hagi utilitzat.

No obstant, no procedirà el dret de desistiment en els supòsits previstos legalment com, per exemple, una vegada l’execució del servei d’Experiència Virtual hagi començat o l’Experiència Virtual s’hagi executat completament.

Nul·litat

Si qualsevol de les clàusules de les Condicions Generals de Contractació és declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà només a aquesta disposició o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, i les mateixes romandran vigents en tota la resta, considerant-se no posada disposició o la part de la mateixa que resulti afectada. A aquests efectes, les Condicions Generals de Contractació només deixaran de tenir validesa exclusivament respecte de la disposició nul·la o ineficaç, i cap altra part o disposició del mateix quedarà anul·lada, invalidada, perjudicada o afectada per aquesta nul·litat o ineficàcia.

Idiomes

Les Condicions Generals de Contractació estan redactades en espanyol, català i anglès. En cas de discrepància entre les versions, prevaldrà la versió en espanyol.

Legislació aplicable i jurisdicció competent

Les Condicions Generals de Contractació es regiran i interpretaran de conformitat amb la legislació espanyola vigent.

De conformitat amb l’art. 14 del Reglament 524/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2013, sobre resolució de litigis en línia en matèria de consum, s’informa als Clients que puguin sotmetre les seves reclamacions a la plataforma de resolució de litigis disponible en el següent enllaç: http://e.europa.eu/consumers/odr.

Igualment, en el supòsit que sorgeixi qualsevol conflicte o discrepància en la interpretació i/o aplicació de les Condicions Generals de Contractació, els Jutjats competents seran els que disposa la normativa aplicable en matèria de consumidors i usuaris.